Zodpovědnost k životnímu prostředí

Našim cílem je být 100% CO2 neutrální

Hlavní a dlouhodobý cíl s ohledem na odpovědnost k životnímu prostředí je dosažení 100% CO2 neutrality. Společnost Tieto vnímá odpovědnost za životní prostředí jako jednu z klíčových a dlouhodobých priorit. Interní standardy firmy vycházející ze severoevropské ‚zelené‘ tradice jsou proto zpravidla mnohem přísnější než platná legislativa České republiky a Evropské unie. Důraz na šetrné chování k životnímu prostředí je jeden z pilířů firemní kultury společnosti Tieto.

Tieto dlouhodobě pracuje na snižování spotřeby energií a produkce skleníkových plynů, hlavně oxidu uhličitého (CO2). Emise oxidu uhličitého snižujeme rovněž u našich zákazníků nabídkou tzv. Green IT služeb, Mezi konkrétní kroky ke snižování emisí patří například opětovné využití zbytkové energie z datových center ve finském Espoo* pro vytápění okolních domů či podpora nástrojů Sjednocené komunikace na všech úrovních.

Ekologické zásady dodržuje také česká pobočka Tieto Czech. Nové sídlo českého zastoupení společnosti Tieto, Tieto Towers, bylo navrženo a postaveno s velkým důrazem na ekologii. Úspora energií celého komplexu dosahuje hodnoty 25 %. Statut tzv. zelené budovy podtrhuje i získání britské certifikace BREEAM, kterou získají stavby s příznivým vlivem na životní prostředí. V případě Tieto Towers se jedná například o hnízda pro sokoly a poštolky, která se nacházejí na střechách budov a čmelákovníky, které budou umístěné v přilehlých keřích.

  • Redukce emisí CO2 z vlastní činnosti společnosti. Cíl každoročně redukovat emise CO2 z vlastní činnosti si společnost Tieto vytyčila v roce 2010 a po  dvanácti měsících se podařilo snížit emise CO2 o více než desetinu, z 52 646 tun na 45 582 tun. Roční produkce CO2 na jednoho zaměstnance tak klesla z 2,83 tun na 2,41 tun. OBJECTIVES.
  • Kromě redukce CO2 společnost Tieto usiluje do roku 2015 o získání certifikace podle normy ISO 14001, jejímž základním záměrem je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování, a to pro všechny pobočky nad 50 zaměstnanců. OBJECTIVES.
  • Tieto se rovněž snaží sestavit řetězec dodavatelů, kteří by se řídili normou ISO 14001 nebo jinou srovnatelnou normou. OBJECTIVES.
  • Mezi další cíle patří snížení spotřeby papíru využíváním nástrojů Sjednocené komunikace jako částečné náhrady cestování. OFFICE OF THE FUTURE REDUCES TRAVELLING.
  • Snižovat spotřebu papíru díky elektronickým transakcím, což má pozitivní dopad na životní prostředí. SUSTAINABLE IT

*Datová centra v Espoo, FinskoTieto v roce 2011 spustilo provoz datového centra ve finském městě Espoo. Teplo, které centrum vyprodukuje v plném provozu, je využíváno k vytápění domů a kanceláří ve městě. Tepelná energie, která vznikla provozem datového centra, nahradila energii získávanou do té doby spalováním fosilních paliv. Výsledkem toho je snížení emise CO2 v celém regionu.

Společenská odpovědnost 

Přečtěte si zprávu o Společenské odpovědnosti za rok 2012 na stránkách Tieto korporace:  CORPORATE RESPONSIBILITY  REPORT 2012.

Share